Версия за печат

BG-град Борово:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БОРОВО, ул."Н.Вапцаров" 1А, За: Цветелина Димитрова Иванова, РБългария 7174, град Борово, Тел.: 08140 2253/124/, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 08140 2707

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово.

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

гр.Борово, община Борово, обл.Русе

код NUTS

BG323

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Реконструкция на тротоарите и изграждането на такива в участъците от бул. „Шести септември”, където такива липсват, както и изграждането на ново енергоспестяващо осветление по протежение на булеварда в гр.Борово. Съгласно техническите спецификации и количествена сметка от документацията за участие.

Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Борово” по Прогрома за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

VI.2) Допълнителна информация

Обявяването и провеждането на процедурата зависят от одобряването и финансирането на проект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Борово” .

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2011 г.