Версия за печат

BG-Велико Търново:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Многопрофилна областна болница за активно лечение" Д-р Стефан Черкезов"АД, ул.Ниш № 1, За: Здравка Михайлова, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062 641813, E-mail: mobal_sch@yahoo.com, Факс: 062 640829

Място/места за контакт: МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов"АД

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на диализни разтвори и сол за регенерат на водоочистващи системи

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Болнична аптека при МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"АД

код NUTS

BG321

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на диализни разтвори в две обособени групи и шест обособени позиции.

Обособени позиции

ДА

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33692800

Описание:

Разтвори за диализа

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

01.12.2011 г. 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Финансирането се извършва от приходи по договор с РЗОК -В.Търново,начин на плащане- отложено, след представяне на фактура.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.02.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Доставка на диализни разтвори и сол за регенерат на водоочистващи системи
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на диализни разтвори
1) Кратко описание

Концентрат за бикарбонатна диализа включваща пет концентрата - КХД А13.1,КХД А 13,КХД А 14, Основен бикарбонатен концентрат 8.4% и течен концентрат за ацетатна диализа КХД- 2

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33692800

Описание:

Разтвори за диализа

3) Количество или обем

290000 литра

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на диализни разтвори
1) Кратко описание

Сол за регенарат на водоочистваща система

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14430000

Описание:

Сол, концентрирана чрез изпарение и чист натриев хлорид

3) Количество или обем

6000 кг.