Версия за печат

01521-2008-0006


Обявление за обществена поръчка

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"ЧИСТОТА" ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А, За: Радослав Иванов Угринов, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032675 811, E-mail: tshistota.plov@abv.bg, Факс: 032675 810

Място/места за контакт: Радослав Иванов Угринов

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Доставка на метли за извършване на дейността ръчно метене за нуждите на „Чистота” ЕООД, гр. Пловдив”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основно място на изпълнение: гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А
Код NUTS: BG221
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Процедурата е за доставка на метли от естествен материал за извършване на дейността ръчно метене за нуждите на „Чистота” ЕООД, гр. Пловдив.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

36673100

Описание:

Метли

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

200 000 броя метли

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

а) гаранция за участие - 1000 лв.; б) гаранция за изпълнение на договора - 1 % от стойността на поръчката.Гаранциите могат да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка IBAN BG47BPBI79241085295001, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК И ЕФ Джи България” АД – клон Пловдив, или внесена в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Пловдив, или безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 30 дни след срока на самия договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства на Възложителя, при условия и начини, посочени в договора за изпълнение на обществената поръчка, по банков път в лева.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

не

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Изискванията към кандидатите са съгласно чл. 9, чл.46, чл.47, ал.1, 2, 5, 8 и чл.48 ЗОП. Техническите спецификации и указанията за подготовка на офертата са посочени в документацията за участие. Отстраняването на участниците става съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, който са обект на поръчката, за последните три години.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Информация за общия оборот и за оборота на стоките, който са обект на поръчката, за последните три години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Подробно точно описание и фотографски снимки на предлаганите метли; 2. Доказателства за търговската репутация на участника: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли през предходната 2007 г. – в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия; 3. До определения по реда на Условията за участие ден и час за отваряне на офертите, Участниците в процедурата са длъжни да предоставят за оглед мостра на предлаганите от тях метли.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1. Подробно точно описание и фотографски снимки на предлаганите метли; 2. Доказателства за търговската репутация на участника: не по-малко от две референции от стопански организации – потребители на предлаганите от участника метли през предходната 2007 г. – в оригинал или във формата на нотариално заверени фотокопия; 3. Образец /мостра/ на предлаганите метли.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
13/06/2008 00:00 Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 300 BGN
Условия и начин на плащане

Парична сума, внесена по банкова сметка IBAN BG47BPBI79241085295001, BIC BPBIBGSF при „ЮРОБАНК И ЕФ Джи България” АД – клон Пловдив, или внесена в касата на „ЧИСТОТА” ЕООД, гр. Пловдив

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
13/06/2008 00:00 Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/06/2008 00:00 Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, ул. "Даме Груев" № 64А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

ДА

Законни или упълномощени представители на участниците.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

16.04.2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ