03435-2018-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер ОП-24-3 от дата 08.08.2018 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, Генерал Е. И. Тотлебен № 34, За: Алексей Митев, Ватикана 1606, София, Тел.: 02 9226810, E-mail: sector5@abv.bg, Факс: 02 9226999

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://scis.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://scis.armf.bg/protseduri.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна информационна система.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система и предоставяне на услуги, чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Липсата на разделяне на настоящата обществена поръчка на обособени позиции е продиктувано от факта за нецелесъобразност на такова разделяне, както и че не е налице такава част от предмета на обществената поръчка, която може да бъде самостоятелен предмет на обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Публикувана документация в Профил на купувача на Възложителя на адрес: https://scis.armf.bg/protsedura/639.html

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2018 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Людмил Иванов Стоянов

VIII.2) Длъжност

Командир на Стационарната комуникационна и информационна система