03435-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер № ОП 57-3 от дата 11.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010221

BG411, Стационарна комуникационна и информационна система, бул. Генерал Е.И.Тотлебен № 34, За: Алексей Митев, България 1606, София, Тел.: 02 9226810, E-mail: sector5@abv.bg, Факс: 02 9226999

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://scis.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://scis.armf.bg/protsedura/547.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на електрическа енергия за небитови потребители от Стационарната комуникационна и информационна система”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и поемане на небалансите за небитови потребители за нуждите на 11 (единадесет) обекта на Стационарната КИС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Неразделянето на поръчката на обособени позиции е продиктувано от липсата на целесъобразност от това.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 800000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Документацията за участие в процедурата е публикувана в Профил на купувача на Възложителя на адрес: http://scis.armf.bg/protsedura/547.html

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Людмил Иванов Стоянов

VIII.2) Длъжност

Командир на Стационарната комуникационна и информационна система