00175-2016-0002

BG-МЕЗДРА:

Решение за откриване на процедураРешение номер 99 от дата 28.11.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 106512909

BG313, МБАЛ-МЕЗДРА ЕООД, УЛ. ЯНКО САКЪЗОВ №33, За: БИЛЯНА ПЕТРОВА, България 3100, МЕЗДРА, Тел.: 0910 92600, E-mail: www.mbalmz@abv.bg, Факс: 0910 92600

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-mezdra.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sop.bg/mbal-mezdra-308.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД за период от 3 години

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на 195 хил.куб.м. природен газ за нуждите на "МБАЛ-Мездра" ЕООД за период от 3 години

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Касае се за доставка на един конкретен продукт /природен газ/

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 104812.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато обществената поръчка може да бъде изпълнена само от един изпълнител поради наличие на изключителни права. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността по доставка на природен газ се уреждат в Закона за енергетиката (ЗЕ). На основание чл. 39, ал. 1 от ЗЕ, всички юридически лица, осъществяващи дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от крайни снабдители, подлежат на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за осъществяване на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители. КЕВР е издала на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ”АД, ЕИК 130553432, ул.”Филип Кутев”№5, 1407 София, лицензия №Л-440-12 от 30.3.2015г. за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за срок от 25/двадесет и пет/ години и лицензия №Л-440-08 от 30.3.2015г. за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за срок от 25 /двадесет и пет/ години, с които са предоставени изключителни права за доставката му на територията на Община Мездра. "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД притежава изключителни права за извършване на дейностите за разпределение и снабдяване с природен газ на обособена територия Община-Мездра, в чийто обхват попада и „МБАЛ-Мездра“ЕООД. http://www.dker.bg/PDOCS/licenses_gaz_2015.pdf Предвид изложеното, налице са основания обществената поръчка да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление по ред на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки покана за участие няма да се изпраща, като договорът ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община -Мездра "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ”АД, гр. София ЕИК 130553432, гр. София, ул.”Филип Кутев”№5, 1407, факс: 02 962 1724, e mail:das@overgas.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяване на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл.134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен, безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/licenses_gaz_2015.pdf

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл.197, ал.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.11.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Илиана Йорданова Михайлова -Тихолова

VIII.2) Длъжност

Управител