03559-2016-0001

BG-Дряново:

Решение за откриване на процедураРешение номер РА-04-1281 от дата 08.07.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000209992

BG322, СОУ МАКСИМ РАЙКОВИЧ, ул. Васил Левски №16, За: Боряна Димитрова Данкова, България 5370, Дряново, Тел.: 0676 72156, E-mail: roska30@abv.bg, Факс: 0676 72156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2016-2017 година

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции: Обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” Обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VІIІ клас целодневно обучение” Изпълнителят на обособена позиция I следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 260 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка, като бройката за деня се уточнява в заявка. Изпълнителят на обособена позиция II следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 300 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене на ученици от І до VІІI клас съобразно изискванията на Рецептурник за ученическо столово хранене одобрен от МЗ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 129195 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Избрана е процедурата по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2 т. 2 от ЗОП. Процедурата ще се проведе по реда на чл.178 – чл.181 от ЗОП, във вр. с чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, тъй като стойността й отговаря на посочения в чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП праг и не са налице условията за провеждане на друг вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.07.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Катерина Илиева Стефанова

VIII.2) Длъжност

директор на СОУ Максим Райкович град Дряново