02776-2015-0001

BG-Плевен:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-10-199 от 18.12.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, ул. Княз Александър Батенберг І №7, За: Д-р Атанас Любенов Гарев, Р България 5800, Плевен, Тел.: 064 823304, E-mail: rzi@rzi-pleven.com, Факс: 064 823304

Място/места за контакт: Д-р Атанас Любенов Гарев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rzi-pleven.com.

Адрес на профила на купувача: www.rzi-pleven.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен, за следните обекти: 1. Административна сграда в гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг І №7 2. Административни офиси в сграда в гр. Плевен, бул. Данаил Попов №18, ет.3

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. След направен анализ на извършените от РЗИ-Плевен разходи за електроенергия за осъществяване на дейността и нормалното протичане на работните процеси за едногодишен период се установи, че общата консумация е в размер на 168 685 кв/ч, на стойност 47 502.61лв. с включен ДДС. Този бюджетен разход надхвърля минималния праг за извършването на доставки по чл. 14, ал.5, т.2 ЗОП без провеждане на процедура по закона. 2. Възлагането на поръчката следва да се извърши при спазване разпоредбите на ЗОП и на действащия Закон за енергетиката /ЗЕ/. Съгласно чл.43, ал.2, т.2а от ЗЕ, за една обособена територия на страната се издава само по една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. Държавният регулаторен орган - Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, е издал на едно търговско дружеството - "ЧЕЗ Електро България" АД-гр. София, ЕИК 175133827, лицензия за обществено снабдяване с електроенергия № Л-135-11/ 13. 08.2004 г., със срок на действие до 2039 г., и лицензия за търговия с електрическа енергия под № Л-229-15/17.05.2007г., за срок от 10г. Въз основа на издадените лицензни посоченото търговско дружество притежава изключителни права за територията на Област Плевен, придобити по силата на закон и административен акт, по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 3. Предвид горното е необходимо да бъде проведена процедура съгласно чл.16, ал. 7, т. 2 ЗОП - договаряне без обявление, при която възложителят провежда преговори за определяне клаузите на договора с едно или повече точно определени лица. Изборът на процедура на договаряне без обявление се определя на осн. чл. 90, ал.1, т.З от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителните права, придобити по силата на закона и административните актове на КЕВР.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

На основание чл.39а ППЗОП във вр. чл. 93, ал.1, т.1 ЗОП да се сключи договор за обществената поръчка с лицето, притежаващо изключителни права, след влизане в сила на настоящето решение за откриване на процедурата. При подписване на договора определеният за изпълнител да представи освен документите по чл. 47, ал. 10 ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. Витоша №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Определям прогнозна стойност на обществената поръчка в максимален размер от 50 000 /петдесет хиляди/ лева с включен ДДС за целия едногодишен срок на доставката. На основание чл. 93, ал.1, т.1 ЗОП, при провеждане на процедурата да не се прилагат разпоредбите на: 1. Чл. 91, ал.2 ЗОП – относно изготвяне на покана до лицето, притежаващо изключителните права. 2. Чл. 92 ЗОП – относно изпращане на покана до лицето, притежаващо изключителните права, и до АОП. 3. Чл. 92а, ал.1-6, 9 и 10 ЗОП – относно назначаване на комисия за провеждане на договарянето, определяне на нейните правомощия, съставяне на протокол, изготвяне на писмен доклад до възложителя и издаване на мотивирано решение за определяне изпълнител на поръчката.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.12.2015 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Атанас Любенов Гарев
Длъжност: Директор на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН