Версия за печат

04347-2015-0002

BG-Враца: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална техническа гимназия "Н.Й.Вапцаров", ул. "Илинден" 12, За: Станислав Савов, България 3000, Враца, Тел.: 092 642128, E-mail: tmet_wratza@abv.bg, Факс: 092 642128

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ptgvaptsarov-vratsa.org.

Адрес на профила на купувача: ptgvaptsarov-vratsa.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на електроенергия за нуждите на ПТГ"НЙ.Вапцаров" - гр. Враца, за период от 2 /две/ години, считано от датата на сключване на договора.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: ПТГ"Н.Й.Вапцаров" - гр. Враца, ул. "Илинден" 12
Код NUTS: BG313
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Продажба на електроенергия на ПТГ"Н.Й.Вапцаров".

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление на профил на купувача
Номер на обявлението в ДВ 643149 от 16.01.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 10511959 / Обособена позиция №: / Заглавие:доставка на електроенергия
V.1) Дата на сключване договора
27.01.2015 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
16.01.2015 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЧЕЗ Електро България АД ЕИК 175133827, ул."Г.С.Раковски"140, България 1000, София, Тел.: 02 8959667, Факс: 02 8959667

URL: htp://www.cez.bg.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 45000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
В Брой години 2
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.01.2015 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

"ЧЕЗ Електро България" АД


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

- свързани със защитата на изключителни права.

На основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. " ЧЕЗ Електро България" АД - гр. София притежава Лиценз за обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена със срок на действие до 13.08.2039 г.от ДКЕВР; Лицензия за дейността " доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция" за срок от 28 години от ДКЕВР; Лицензия за търговия с електрическа енергия за срок от 10 години от ДКЕВР. Мотивите за избора се основават на изключителните права на "ЧЕЗ Електро България" АД за доставка на електроенергия за Западна България придобити по силата на административен акт по смисъла на &1, т.26 от ДР на ЗОП и съгласно чл.43, ал.2, т.2а от Закона за енергетиката.