Версия за печат

00231-2020-0001

BG-ЧИРПАН:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 226 от дата 28.04.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123535867

BG344, МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧИРПАН ЕООД, Бул. „Г. ДИМИТРОВ” № -, За: Татяна Тодорова Милчелиева, България 6200, ЧИРПАН, Тел.: 0884 740915, E-mail: mbalchirpan@gmail.com, Факс: 0416 94163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalchirpan.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mbalchirpan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190508pjlm274679.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл.5 ал.2 т.16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставки по заявка на медицински консумативи по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - Чирпан" ЕООД гр. Чирпан"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва доставка на медицински консумативи/реактиви и други медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Чирпан“ ЕООД по 11 обособени позиции. За всяка обособена позиция участникът следва да оферира всички номенклатури, включени в Техническата спецификация. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от Възложителя по вид и количество медицинско изделие до края на действие на договора съобразно конкретните нужди на болничното заведение. Посочените количества в Техническата спецификация на Възложителя по всяка обособена позиция медицинските консумативи, реактиви и медицински изделия са прогнозни. Посочената обща стойност на поръчката, както и посочените стойности по обособени позиции също са прогнозни.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 95319.38 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 76290.25 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставки по заявка на медицински консумативи по обособени позиции за нуждите на „МБАЛ – Чирпан” ЕООД гр. Чирпан“, обособена в 15 (петнадесет) позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката по 15-те обособени позиции е в размер от 95 319,38 лв. без ДДС без вкл. ДДС, разпределена по позиции: ОП № 1 „Медицински изделия за инфузия“ – 11 260,49 лв. без ДДС, която представлява 11,81 % от общата стойност на поръчката; ОП № 2 – с 1 857,00 лв. без ДДС, която представлява 1,95 % от общата стойност на поръчката; ОП № 3 – с прогнозна стойност от 5 293,45 лв. без ДДС, която представлява 5,55 % от общата стойност на поръчката; ОП № 4 – с прогнозна стойност от 3 074,13 лв. без ДДС, която представлява 3,23 % от общата стойност на поръчката; ОП № 5 – с прогнозна стойност от 433,62 лв. без ДДС, която представлява 0,45 % от общата стойност на поръчката; ОП № 6 – с прогнозна стойност от 1 027,06 лв. без ДДС, която представлява 1,08 % от общата стойност на поръчката; ОП № 7– с прогнозна стойност от 2 664,00 лв. без ДДС, която представлява 2,79 % от общата стойност на поръчката; ОП № 8 – с прогнозна стойност от 1 605,00 лв. без ДДС, която представлява 1,68 % от общата стойност на поръчката; ОП № 9 – с прогнозна стойност от 8 274,00 лв. без ДДС, която представлява 8,68 % от общата стойност на поръчката; ОП № 10 – с прогнозна стойност от 29 914,00 лв. без ДДС, която представлява 31,38 % от общата стойност на поръчката; ОП № 11 – с прогнозна стойност от 10 887,50 лв. без ДДС, която представлява 11,42 % от общата стойност на поръчката; ОП № 12 – с прогнозна стойност от 9 205,33 лв. без ДДС, която представлява 9,66 % от общата стойност на поръчката; ОП № 13 – с прогнозна стойност от 1 025,75 лв. без ДДС, която представлява 1,08 % от общата стойност на поръчката; ОП № 14 – с прогнозна стойност от 443,05 лв. без ДДС, която представлява 0,46 % от общата стойност на поръчката; ОП № 15 – с прогнозна стойност от 8 355,00 лв. без ДДС, която представлява 8,77 % от общата стойност на поръчката. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие, че прогнозната стойност на съответната обособена позиция не надхвърля 154 464 лв. за доставки и услуги и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. Независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Прогнозните стойности на ОП № 12, № 13, № 14 и № 15 са под 154 464 лв. и тяхната обща стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на цялата поръчка. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на ОП № 12-15 е под прага от 30 000 лв., същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП с № 12, № 13, № 14 и № 15 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП и предвид общата прогнозна стойност на цялата поръчка, остатъчната стойност от 76 290,25 лв. без ДДС (явяваща се прогнозна стойност за ОП с № 1 до № 11 вкл.) се възлага с настоящото „Публично състезание“.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка, която е в границите на праговете по чл.20, ал.2, т. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.04.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Неделчо Радев Тотев

VIII.2) Длъжност

Управител