Версия за печат

00470-2020-0004

BG-с.Черноочене:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 157 от дата 25.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене,област Кърджали,ул.Шеста №9, За: Неджатин Салим - директор дирекция Обща администрация, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/chernoochene-962/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене,област Кърджали за оперативен сезон 2020/2021 година"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места през експлоатационния зимен сезон 2020/2021 година на територията на община Черноочене,което се изразява в: почистване от сняг на пътища и улици и третиране против заледяване на настилките и съоръженията,опесъчаване(ръчно или машинно) и при необходимост- извършване на ремонтно-възстановителни дейности по пътните елементи и съоръжения за възстановяване на нормалното функциониране на пътно-транспортната инфраструктура. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 174.340 км.,като кандидатитемогат да участват в процедурата,както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция,така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Дължината на уличната мрежа по населените места е 113.250 км.Снегопочистването на общинските пътища да се извършва със специализирана техника,с колесни машини и по изключение,при екстремни ситуации,да се извършва с верижни машини.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 155500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 дневен срок в съответствие с чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Айдън Ариф Осман

VIII.2) Длъжност

Кмет на община