Версия за печат

01758-2020-0001

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

61. Педагогически науки


Решение номер 470 от дата 25.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000892236

BG422, ОУ Христо Смирненски гр.Хасково, бул.Съединение №40, За: Венко Точевски - директор, България 6300, Хасково, Тел.: 038 624722, E-mail: ssmirnenski@abv.bg, Факс: 038 622524

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ousmirnenski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.ousmirnenski.com.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково и познавателните книжки и учебни помагала за децата в подготвителните групи за учебната 2020г./2021г. по обособени позиции.“.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III, IV, V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково и децата в подготвителните групи за учебната 2020г./2021г. по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на познавателни книжки и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в трета и четвърта подготвителна група в ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство "Просвета - София" АД на стойност 738.10 лв. Обособена позиция №2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I, II, III и IV клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД на стойност 26 443,38 лв. Обособена позиция №3: Доставка на учебници и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство „Просвета-София“АД на стойност 10 060,20 лв. Обособена позиция №4: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от III, V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство „Клет България“ ООД на стойност 19 212.81 лв. Обособена позиция №5: Доставка на учебници за безвъзмездно ползване от учениците от V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство „Архимед 2“ ЕООД на стойност 4252.50 лв. Обособена позиция №6: Доставка на учебници и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство “БГ Учебник“ ЕООД на стойност 3 936.60 лв. Обособена позиция №7: Доставка на учебници и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от V и VI клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство “Бит и техника“ ООД на стойност 1 895.40 лв. Обособена позиция №8: Доставка на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от II, III и IV клас на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково за учебната 2020г./2021г., издадени от издателство „Експрес Пъблишинг“,чиито изключителен представител за Р.България е издателство “Юнивърс“ ЕООД на стойност 2 580.60 лв.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 69119.59 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотивите за избора на процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗАПСП. Съгласно чл.18, ал.1 от същия закон, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Съгласно чл. 162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година. Познавателни книжки и учебници, които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл.164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено училище, след съгласуване с обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 год. и познавателни книжки и учебни помагала за учебната 2020г./2021г., съгласуван с Протокол №2 от 06.03.2020год. от заседание на Обществения съвет при ОУ „Христо Смирненски" гр.Хасково, съгласно който са избрани и следва да се доставят познавателните книжки, учебници и учебни помагала. Единствените възможни изпълнители на доставките на избраните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях следва да се сключат договори за доставка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма да изпраща покана, а директно ще заяви на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка. При подписването на договор, определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.При подписване на договора следва да се представят следните документи: 1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверения от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на издателството; 3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"; 4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Документите по т. 1 и т. 4 се представят за всяко от лицата, които представляват издателството или са членове на неговите управителни и надзорни органи. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, такива документи се представят за физическите лица, които го представляват. Документите по т. 2 и т. 3 се представят за юридическото лице - издателство, с което се сключва договорът.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл.чл.197, ал.1, т.5, б."а" от ЗОП, жалбата може да се подава в 10-дн. срок от публикуване на решението до Комисия за защита на конкуренцията с копие от директора на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Венко Кирилов Точевски

VIII.2) Длъжност

директор на ОУ "Христо Смирненски" гр.Хасково