Версия за печат

00998-2020-0005

BG-Сандански:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 09-84 от дата 23.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 101522447

BG413, МБАЛ Югозападна болница ООД, Паркова зона, За: Илия Тонев - управител, България 2800, Сандански, Тел.: 0889 010113, E-mail: mbal_st_vrach@abv.bg, Факс: 074 201047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbalsandanski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/mbalsandanski-923/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински консумативи за всички болнични структури на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински консумативи за нуждите на всички отделения, Клинична лаборатория, Микробиология, Клинична патология, Хемодиализа

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2095000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена въз основа на действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 36 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството и стойността, които биха могли да настъпят за период от 36 месеца след възлагането на поръчката. Видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на доставките, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за обществените поръчки, съобразно която, когато планираната за провеждане обществена поръчка за доставка е на стойност по- висока от 271 00 лв. без ДДС, Публичният възложител може да избира свободно открита или ограничена процедура. Възложителят е избрал открита процедура с оглед даване на възможност всички заинтересовани лица да подадат оферти.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илия Стоянов Тонев

VIII.2) Длъжност

управител