Версия за печат

01026-2020-0005

BG-Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 8 от дата 20.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 3460, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 0651 62196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-75.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на административен договор № BG06RDNP001-7.008-0030-С01 от 24.10.2019 г. „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради в гр. Искър, община Искър“, по Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г., Мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7. 2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции. Обектът на обществената поръчка представлява самостоятелен „обект“ по смисъла на ЗУТ. Поръчката не е разделена на обособени позиции, тъй като е на ниска стойност, разделянето би оскъпило поръчката и би създало затруднения за възложителя по отношение разрешаването на строежа като отделни подобекти и неговото въвеждане в експлоатация на части.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 173433.47 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид стойността на обществената поръчка, както и планираните от Възложителя обществени поръчки, Възложителят прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Валентин Василев Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Искър