Версия за печат

03539-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

44. Химически науки


Решение номер 1 от дата 19.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000677792

BG412, 163 -то основно училище Черноризец Храбър, жк.Дружба 2-3, ул.Обиколна 36, За: Катя Дойнова, Бутан 1582, София, Тел.: 02 9780722, E-mail: katia_doynova@yahoo.com, Факс: 02 9780722

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://163ou.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/163ou-534/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 163 -то основно училище - Черноризец Храбър, гр.София за учебната 2020/2021г. по обособенни позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 163 -то основно училище - Черноризец Храбър, гр. София за учебната 2020/2021г. по обособени позиции : обособена позоция № 1 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Клет България" ; обособена позоция № 2 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Просвета София" ; обособена позиция № 3 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Просвета плюс" ; обособена позиция № 4 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "С. А.Н.-ПРО", обособена позиция № 5 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Бит и техника" ; обособена позиция № 6 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Изкуства" ; обособена позиция № 7 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Нова звезда" ; обособена позиция № 8 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Слово" ; обособена позоция №9 - учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници от издателство "Педагог 6".

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 37500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата се възлага на основание чл.79, ал.1 т. 3 буква "в" от ЗОП, тъй като обществената поръчка може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал.2 т.3 от Закона за авторското право и сродните му права.По силата на чл.18,ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права, авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица.Авторските права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор в следствие на които произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017г. за познавателните книжки,учебниците и учебните помагала.Съгласно чл.162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава списък на познавателните книжки,учебници и учебните помагала,които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за съответната учебна година,като списъкът се публикува на официалната интернет страницата на Министерството на образованието и науката преди началото на учебната година.Познавателните книжки и учебници,които на се включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на училищното и предучилищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба № 10 от 19.12.2017 г. процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките на процедурата, в резултат на която съответният учебник/книжка/помагало се одобрява, т.е. щом съответното издателство е посочено в утвърдения на основание чл. 162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със Заповед № РД09-48/13.01.2020 г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година. Съгласно чл. 164 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в училището и е съгласуван с протокол № 3 /16.03.2020г.на обществения съвет, а познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището. В съответствие с посочените законови изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г., като са избрани и следва да се доставят следните учебници и учебни помагала: Учебници и учебни помагала от Издателство „Клет България"ООД;издателство "Просвета София", издателство "Просвета плюс";"издателство " С.А.Н-ПРО";издателство "Бит и техника";издателство "Изкуства",издателство "Нова звезда",издателство "Слово", издателство "Педагог 6".

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65ал.1 т.1 от Правилника за прилагане на закона за общественитеп поръчки няма да се изпраща покана за договаряне, а директно ще се заявят на издателствата съответните количества учебници и учебни помагала и след влизане в сила на настоящото решение ще се сключат договори за доставка на основание чл. 79, ал.1т.3, б."в" от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.65, ал.2от ППЗОП и след влизане на настоящото решение ще се склчат договори за доставка на учебници и учебни помагала на основание чл. 79, ал.1т.3, б."в" от ЗОП.При подписване на договора определеният изпълнител представя задължително документите посочени в чл. 112 ,ал.1, т. 2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1 т. 7 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Катя Великова Дойнова

VIII.2) Длъжност

Директор