Версия за печат

00652-2020-0005

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер 310 от дата 06.03.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Ангел Бончев, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/211-96-00-8-20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември”.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейности, включени в обхвата на поръчката: а). Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо. б). Събиране и транспортиране до депо на едрогабаритни отпадъци (ЕГО), изхвърлени около контейнерите в). Изчистване на нерегламентирани сметища в границите на урбанизираните територии на община Септември. г). Почистване и поддържане в границите на урбанизираните територии на община Септември.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е неделима по своята същност, предвид че дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци са технологично обвързани помежду си, обосновани са в график, в съответствие с Техническата спецификация, нормативната уредба и са свързани със сложна организация на голям материален и човешки ресурс. В тази връзка, с цел качественото изпълнение, дейностите, предмет на поръчката, трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции изпълнението на поръчката прекомерно ще се оскъпи и ще затрудни технически отделните изпълнители, поради необходимостта от сложна координация между им. С оглед на изложеното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до значителни затруднения и осигуряване на по-голям финансов ресурс от Възложителя. Това неразделяне не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието на стопански субекти в обществената поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Налице условията за провеждане на открита процедура, съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.03.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

Зам. Кмет на община Септември, съгласно Заповед №1859/07.11.2019 г.