Версия за печат

00496-2019-0138

BG-Хасково:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210150560119

BG422, Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково, ул. Патриарх Евтимий №2, ет. 4, стая 166, За: Димитър Владимиров Владимиров, България 6300, Хасково, Тел.: 038 624643, E-mail: haskovo-rdsp@asp.government.bg, Факс: 038 624643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.asp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2611&_pprocou_WAR_asp_delta=10.

I.2) Вид на възложителя

Национална или федерална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрилаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 26-РД04-0692 от 25.10.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00496-2019-0138
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка има за цел извършването на доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г. Естество, количества и изисквания за доставките: За ДСП-Свиленград, находяща се на адрес: гр. Свиленград, ул. "Бурденис" № 2, са предвидени 4 500,00 литра газьол, като доставката на горивото следва да се осъществи еднократно през 2019г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 26-ФС01-0208 от 30.12.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG344, ЗАРА - Е ООД, кв. Индустриален, ул. „Индустриална” № 61, п.к. 411, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 616515, E-mail: zara@zara.bg, Факс: 042 616515

Интернет адрес/и:

URL: https://zara.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г. съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение за изпълнение на поръчката - неразделна част от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ на посочените адреси за доставка - еднократно или периодично – в съответствие с условията, количеството и в сроковете, индивидуализирани в техническата спецификация на възложителя. В рамките на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя всички индивидуализирани в техническата спецификация и техническото предложение горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/, в посочените количества, като ги окомплектова с всички необходими документи, удостоверяващи техните произход, количество и качество. С подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява обстоятелството, че същият отговаря на всички нормативноустановени изисквания за търговия със съответния вид горива за отопление и гарантира произхода на доставяните от него горива за отопление, както и това, че същите ще бъдат най-малко от средно качество.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

30.12.2019 г. 

Крайна дата

31.01.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7834.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7834.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.02.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стефан Манахилов Стефанов
VII.2)
Длъжност: Директор на РДСП Хасково и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Пълномощно № РД05-0232/25.09.2019г. на ИД на АСП