Версия за печат

00652-2020-0004

BG-Септември:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер 216 от дата 21.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000351825

BG423, община Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, За: Кирил Герасимов, България 4490, Септември, Тел.: 03561 7777, E-mail: municipality@septemvri.org, Факс: 03561 7779

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.septemvri.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/208-96-00-5-20.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември, община Септември”.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на обществената поръчка се изразява в изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември на следните подобекти: Подобект № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - бул."България" от ул."Еделвайс" до ул.”Калина”. Подобект № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - бул."България" от ул.”Симеон Велики” до парк „Костница“. Подобект № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Сараньово”. Подобект № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”. Подобект № 5: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - улица от бул. „България” о.т. 698а до ул. ”Княз Борис I” о.т. 720.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения на възложителя. Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на конкретни участъци от пътната настилка в гр. Септември. Разделянето му на обособени позиции е не ефективно и в случай на избор на различни изпълнители по СМР, разпокъсаността ще доведе до забавяне на строителството, което ще се отрази на качеството предвид значимостта на подобектите, както и до затруднения на възложителя за навременното въвеждане в експлоатацията. Изпълнението на строителните работи е пряко свързано с избора на строителен подход. Спецификата на обекта предполага единни решения, които могат да бъдат постигнати единствено при съвместното изпълнение на всички дейности на обществената поръчка. Евентуално отделяне на отделни подобекти в отделни обособени позиции, ще доведе до последващи проблеми за изпълнение на строителните работи, с оглед специфичния характер на изпълнение – разваляне на съществуващи настилки с направа на изкопи и полагане на нови и др. В този смисъл, тъй като възложителят търси единство и целесъобразност, разделянето на обособени позиции не е удачно, с оглед спецификата на обекта като цяло. Посочената хипотеза застрашава предвиденото от общината строителство, както и финансовият интерес на възложителя за целесъобразно разходване на средства, за постигане на качествен резултат и успешно изпълнено проектно решение. Не на последно място, строително-монтажните работи са изцяло концентрирани в рамките на едно населено място и изпълнението на подобектите от различни икономически оператори ще създаде затруднения за всеки един от тях, а от там и за жителите на гр. Септември. В тази връзка, именно възлагането на един изпълнител ще определи подход на изпълнение, който да минимизира затрудненията на местното население в процеса на реализиране на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1270842.8 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност съгласно предвидените прагове в чл.20 от ЗОП, обществената поръчка да бъде възложена на основание чл. 20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, чрез Публично състезание за определяне на изпълнител за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1,т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Лилия Йорданова Етова

VIII.2) Длъжност

Зам. кмет на община Септември, съгласно Заповед №1859/07.11.2019 г.