Версия за печат

01026-2020-0002

BG-Искър:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 5 от дата 10.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 3460, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 0651 62196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/proceduri/pr-69/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строителни дейности по проект: "Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра", УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап - „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР; ІІ етап - „РЕМОНТ НА ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР - етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на Възложителя по реда на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗОП!

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация. Общата цел на проекта е да се подобрят условията за живот и привлекателността на община Искър. Реализирането на проекта ще доведе до подобряване на възможностите за спорт и отдих, задържане на младите и предприемчиви жители на общината и прекъсване на тенденциите на обезлюдяване.Планираните строителни дейности във ІІ етап на обекта – „РЕМОНТ НА ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ“, поради липса на финансов ресурс, ще бъдат допълнително възложени по реда на чл. 182, ал.1, т.4 от ЗОП, при същите условия на настоящата обществена поръчка. Обемът и количеството на СМР са отразени в Количествено-стойностната сметка към документацията на поръчката. Повторното възлагане на строителството при същия изпълнител ще се изпълни в съответствие с чл. 182, ал.4 от ЗОП – не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането е по Проект № BG06RDNP001-7.006-0042-С01 от 10.06.2019 г. "Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра" в гр. Искър, община Искър“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не се предвиждат обособени позиции. За обекта, предмет на настоящата поръчка има издадено Разрешение за строеж № 26/29.06.2018 г. и Заповед за допълнение към разрешението за строеж №1/20.06.2019 г. за етапност на изпълнението. Обектът може да представлява 2 самостоятелни „обекта“ по смисъла на ЗУТ, а именно: 1. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР 2. „РЕМОНТ НА ОТКРИТ ОБЕКТ ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ" В ГР. ИСКЪР, ОБЩИНА ИСКЪР; Същите могат да се въведат в експлоатация по отделно или едновременно, в зависимост от осигуряването на финансови средства за втория етап. В І етап на изпълнение на строителството са предвидени благоустройствени дейности в имот - УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, състоящи се от почистване от храстовидна растителност, полагане на нови настилки от асфалтобетон, бетонови тротоарни плочи, саморазливни каучукови настилки и доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки, паркови пейки и кошчета за отпадъци. Обновява се пешеходния вход и пилоните при него. Предвидено е да се изпълни ново парково осветление, заедно с нови кабелни линии и табло. Във ІІ етап на строителството са предвидени благоустройствени дейности в имот - УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, състоящи се от почистване и затревяване на терена около съществуващ футболен стадион. Възстановяване на писта за бягане - полагане на бетонова и каучукова настилки с акрилно покритие, маркировка на пистата. Засаждане на жив плет и почвопокривна растителност, монтаж на нови трибуни около писта за бягане. Видно от гореизложеното, Възложителят преценява, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно. Причините за това са, че за изпълнението и на двата етапа са планирани благоустройствени дейности в едни и същи имот УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър. Разделянето на обособени позиции създава възможност за избор на двама различни изпълнители, при което не би било целесъобразно нито всеки от изпълнителите да разчиства терена в своя участък като отделно осигурява специализирана техника, персонал, разрешения за изсичане на дървета и управление на отпадъците успоредно с другия изпълнител, който да извършва същите дейности в своя участък. Привличането на друг изпълнител ще причини значителни затруднения при синхронизацията на цялостното изпълнение на обекта, на определянето на отговорностите и т.н.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 477974.82 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид стойността на обществената поръчка, както и планираните от Възложителя обществени поръчки, Възложителят прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.Предвид разпоредбата на чл.21, ал.16, точка 2 от ЗОП – обектът е с идентичен или сходен предмет, с този на предходна обществена поръчка, като сумарната стойност, на обектите, подлежащи на възлагане в рамките на 12 месеца, попада в обхвата на чл.20, ал.2, точка 1 от ЗОП - строителство от 270 000 лв. до 10 000 000 лв.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Валентин Василев Йорданов

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Искър