Версия за печат

01200-2020-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 07-00-12-1 от дата 05.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175092070

BG411, Български институт по метрология, гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б, За: Калоян Стаматов, България 1040, София, Тел.: 02 9702746, E-mail: k.stamatov@bim.government.bg, Факс: 02 9702777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bim.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2020/otkriti-protseduri/dostavka-.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Метрология


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на оборудване за метрологичен контрол за нуждите на Български институт по метрология“ по три обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на технологично оборудване, както следва: 1. по Обособена позиция № 1 - Автоматизирана измервателна станция за проверка на електромери – 2 бр. 2. по Обособена позиция № 2 - Стационарна хидравлична тестова преса за генериране на налягане - 14 бр., Стационарна хидравлична тестова преса за генериране на налягане – 2 бр., Уловител на мръсотия за директен монтаж към тестовия порт на хидравличната преса – 16 бр., Разделител за проверка на манометри за кислород – 6бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 4 bar – 16бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 10 bar -16бр., прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 40 bar – 16бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 100 bar – 16бр., . Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 400 bar – 5бр., . Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 600 bar – 5бр., Прецизен цифров манометър-измервателен обхват от 0 до 1000 bar – 2бр., . Прецизен цифров манометър Измервателен обхват от 0 до 1600 bar – 2бр., 3.по Обособена позиция № 3 - Мобилна лаборатория за проверка на система „Електронен таксиметров апарат-автомобил“ (СТАА)- 5 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

BG16RFOP002-2.011-0003-C01 „Повишаване на надеждността и ефективността на метрологичния контрол на електромери, манометри и таксиметрови апарати в Р. България“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1119583.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най­голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Паун Илчев

VIII.2) Длъжност

и.д председател на Български институт по метрология