Версия за печат

00580-2020-0004

BG-Самоков:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер 01 - 131 от дата 04.02.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: инж. Бранимира Бодурова - директор на дирекция ХДЕТТОС, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66951, E-mail: obsamop.nov1@mail.bg, Факс: 0722 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Самоков чрез използване на карти за безналично плащане”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка на горива за зареждане на служебните автомобили на Община Самоков чрез използване на карти за безналично плащане. Издаването на магнитните карти за безналично плащане и обслужването им е за сметка на продавача. Приблизителния брой на картите за зареждане на служебните автомобили на Община Самоков чрез система за безналично плащане, които следва да се издадат е 50 броя. Доставката на горивата е за срок от 36 месеца. Прогнозните количества по видове горива са следните: Бензин А95 Н – до 40 000 (четиридесет хиляди) литра, Бензин А98 Н – до 2 000 (две хиляди) литра, Супер дизел – до 180 000 (сто и осемдесет хиляди) литра, ЕСТО дизел – до 85 000 (осемдесет и пет хиляди) литра; Газ пропан-бутан – до 50 000 (петдесет хиляди) литра. Количествата са за срока на договора и са прогнозни на база минал период, като Доверителят не се ангажира да ги усвои изцяло, а Доставчикът приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен в цялост. Възложителят не се ангажира да ги усвоят изцяло, а Доставчикът приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен изцяло. Качеството на горивата, трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, посочени в Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 за автомобилни бензини и Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 за горива за дизелови двигатели; Закона за енергията от възобновяеми източници; Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички др. приложими изисквания на действащ. норм. база в България. Доставката на стоките за нуждите на МПС, собственост на Възложителя, става в търговските обекти/бензиностанциите на Изпълнителя на територията на Република България или обектите/бензиностанциите, с които той има сключен договор. Всички останали условия за участие в обществената поръчка са подробно описани в техническата спецификация, която е възложена на брокера, представляващ Възложителя на "Българска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на горива чрез осъществяване на сделка на стоковата борса чрез борсов посредник по реда на Закона за стоковите борси и тържища. По тази причина разделянето на поръчката на обособени позиции би било нецелесъобразно и би затруднило дейността на възложителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 646000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предв. обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в Постановление №191 на Министерския съвет от 2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. В този случай договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, с което се гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл.65, ал.1 от ППЗОП и поради това, че доставката ще се осъществи при условията на Закона за стоковите борси и тържищата, чрез борсов посредник, Възложителят няма да одобрява и изпраща покана за участие в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Критерий за оценка: "Най-ниска цена", като договорът се сключва с посредничеството на борсов посредник, представляващ Възложителя, на Българска стокова борса АД на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ). Кодът съгласно Общия терминологичен речник (CVP) на съответните стоки, обект на поръчката, е: безоловен бензин - 09132100; дизелово гориво - 09134200; газ пропан - бутан - 09122000 .

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197,ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.02.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Владимир Владимиров Георгиев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Самоков