Версия за печат

02711-2020-0034

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 4 от дата 31.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/niwi2020/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ Доставка на резервни части и консумативи за МПС с марка ”ВАЗ” с включена услуга по ремонт и поддръжка на същите, стопанисвани от ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части, смазочни материали и консумативи за автомобили с марка "ВАЗ", както и услуги по ремонт и подръжка на същите за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово, описани подробно в техническата спецификация по ред, количество и естество на предлаганите доставки и услуги към документацията на обществената поръчка, за които възложителят ще се възползва при възникнала необходимост.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от несъвместимост на различните резервни части и поемането на гаранция за качество.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 38000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 795170 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2020г. на СИДП ДП - ЦУ иТП по вид и прогнозна стойност в лв., без ДДС с обща стойност за ДП от 795 170.00 лева без ДДС по т.4 и т.53 от Раздел "Доставки" и по т.1 от Раздел "Услуги" по Приложение №1 към Заповед № 414 от 11.12.2019г., изм. със Заповед № 17 от 13.01.2020г. на Директора на Североизточно държавно предприятие ДП - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вида на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 414 от 11.12.2019г. на Директора на СИДПДП гр.Шумен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Гаранцията за изпълнение на поръчката, определена съгласно чл.111, ал.2 и ал.5 от ЗОП е парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, по избор на участника в размер на 2%(два процента) от стойността на договора и се представя след като участникът бъде определен за изпълнител на поръчката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10 дн.срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС "черни Лом" гр.Попово