Версия за печат

02711-2019-0068

BG-Провадия:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: инж.Ангелина Янева- зам.директор при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42176

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82ovF-cJd..

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 45 от 21.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0068
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей, специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората, и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Провадия" за 2019 година


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 20 от 07.05.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД, ул.Дечко Йорданов №3, ап.7, България 1000, София, Тел.: 089 3492071, E-mail: b_bpartners@abv.bg, Факс: 089 3492071

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, универсален дълготраен горски спрей, специализиран дълготраен горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 51% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно сключеният между страните договор Изпълнението на доставките ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДГС Провадия”, в рамките на общата прогнозна стойност от 3000.00лв. без вкл. ДДС, като сключването на договор не обвързва Възложителя с пълно разходване на посочената сума. В конкретния случай заявките на възложителя за извършени доставки са в рамките на доставки на стойност 1545,00 лв без ДДС.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1545 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

28.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Живко Драгомиров Живков
VII.2)
Длъжност: директор