Версия за печат

02711-2020-0021

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер 3 от дата 27.01.2020 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/prza/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на препарати за растителна защита за нуждите на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово ”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка чрез покупка по заявка на препарати за растителна защита, нужни за селскостопанската дейност на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр.Попово, които да отговарят на поставените изисквания от възложителя и на Закона за защита на растенията, относно изискванията за хербициди и инсектициди и да бъдат с означен срок на годност, не по-малък от 80% остатъчен срок на годност към момента на доставката. Видове препарати за РС, които следва да бъдат доставени: I .ХЕРБИЦИДИ:1.Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:ЦАРЕВИЦА (за зърно и силаж), прилага се след сеитба, активно вещество-240 г/л изоксафлутол; доза/ дка(концентрация)- 42 мл/дка; количество-15 литра; 2.Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: ЦАРЕВИЦА за зърно и силаж с активно вещество-92 г/кг никосулфорон +23г/кг римсулфорон+550г/кг дикамба; доза/ дка- 44 г/дка; количество-22 кг; 3.Срещу широколистни, в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: ПШЕНИЦА с активно вещество-250 г/кг трибенурон-метил +250г/кг тифен-сулфорон-метил; доза/дка- 4 г/дка с р-р 20-40 л/дка; количество-1,6 кг; 4.Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:свободни площи(стърнища) и др.-активно вещество-360 г/л глифозат; доза/дка-150-1200 мл/дка с р-р 10-30 л/дка; количество-200 л; 5.Срещу едногодишни житни и широкол.плевели при:Слънчоглед,след сеитба-312,5г/л s-метолахлор+187,5 г/л тербутилазин-350мл/дка-100 литра; 6.Срещу широк.плевели при:Слънчоглед,прилага се във фаза 2-6 лист на плевелите-500г/кг трибенурон-метил-4г/дка+0,1%адювант-1 кг.; II.ИНСЕКТИЦИД:1. Високо ефективен комбиниран инсектицид с контактно, стомашно, фумигиращо и репелентно действие, ефикасен срещу широк кръг неприятели по картофи, пшеница и тютюн; активно вещество-500г/л хлорпирифос-етил + 50г/л циперметрин; доза/дка- 70 мл/дка; количество-30 л; III.Подобрител на хербициди за подобряване прилепимостта им с акт.в-во- 90% изодецилалкохол етоксилат-20л.суспензионен концентрат. Доставките ще се извършват след подадена заявка от страна на Възложителя в срок до три работни дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя.Срок на договора: срокът изтича с доставяне на посочените количества препарати за растителна защита,но не по-късно от 31.12.2020г., което събитие настъпи по-рано.Място на изпълнение на доставките: административната сграда на ТП ДЛС ”Черни Лом” с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед естеството на поръчката и сроковете за доставка, относно технологичните срокове за влагане на същите в съответните производства.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 18000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 132300 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв., без ДДС с обща стойност за ДП от 132300.00 лева без ДДС по т.10 от Раздел "Доставки" от Приложение №1 към Заповед № 414/11.12.2019г., изменено със Заповед № 17/13.01.2020г. на Директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка се обявява на основание Заповед № 414/11.12.2019г . на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.01.2020 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово