Версия за печат

01158-2019-0015

BG-Бургас:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Клон-Териториално поделение Пристанище Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 00359 056876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 00359 056876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 05-05-5 от 02.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2019-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката е преоборудването на ТП „Фар” – подмяна на съоръжения ниско напрежение /НН/. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са: - демонтаж на съществуващите ел. табла НН и монтаж на нови ел. табла; - монтаж на прекъсвачи с лят корпус от 100А до 630А; - монтаж на товаров разединител 1600А; - монтаж на нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена по схема; - монтаж на електромери - монофазни и трифазни за директно и индиректно свързване; - монтаж на токови трансформатори от 100А до 1500А; - полагане на кабели СВТ-с за НН до 4х95 мм2 вкл.; - монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35 мм2; - монтаж на кабелни връзки с кабелни обувки до 4х250 мм2; - отсъединяване на кабел до 240 мм2 от съоръжение; - монтаж на метални лавици и скара; - изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали; - полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 мм2 вкл. и свързването му към съоръжение с кабелни обувки; - свързване на единичен проводник или кабел до 240 мм2 към съоръжение с V клема; - монтаж на разпределително табло НН (по схема); - монтаж на модул съединителен (шиносъединител) към разпределително табло НН; - демонтаж на единични алуминиеви шини (за трифазна система); - демонтаж на разпределително табло НН; - пробиване на бетонови стени и огнеустойчиви прегради - отвор 20/20 см.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: Д-10 от 16.09.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Елтелком ООД, местност Свети Константин № 50А, България 4109, село Брани поле, Тел.: 00359 032648788, E-mail: eltelcom@mail.bg, Факс: 00359 032641413

Интернет адрес/и:

URL: www.eltelcombg.com.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Преоборудване на ТП "Фар" и ТП "Магазия 1" - ниско и средно напрежение, пристанище Бургас

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

90

ІII.7) Стойност, посочена в договора
58250.41 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

30.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
58064.6 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ивайло Стоянов Димитров
VII.2)
Длъжност: Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас, съгласно Заповед № РД-09-15/ 08.02.2019