Версия за печат

02711-2019-0106

BG-Попово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/jatwa/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 19 от 20.05.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0106
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Извършване на агротехнически услуги- жътва на зърнени и маслодайни култури (пшеница, царевица, овес и слънчоглед) на пределни площи с включен транспорт и ТРО до база за съхранение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово, разпределена по землище, отдели и площ, посочени в техническата спецификация на поръчката.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 34 от 05.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG334, Фрументум ЕООД, ул.България № 78 вх.А, ет.2, ап.3, България 7800, Попово, Тел.: 0608 46071, E-mail: frumentum.popovo@gmail.com, Факс: 0608 46071

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Агротехнически услуги-жътва на зърнени и маслодайни култури с включен транспорт и ТРО на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово за 2019г."

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
25000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
20058.98 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.01.2020 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Симеон Цанков Давидков
VII.2)
Длъжност: Директор на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово