Версия за печат

01158-2019-0061

BG-София:

Решение за откриване на процедура

Осъществен предварителен контрол; Номер на становището от 1-ви етап: КСИ-314 от дата 27.12.2019 г. 

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-10-37 от дата 30.12.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, За: инж. Наташа Ценева - директор дирекция Инфраструктура, акватория и собственост, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 02 8079937, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/352.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изпълнението на обект: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“ трябва да се осигури достигане на дълбочина от 13,50 м (кота - 13,50 м по черноморска система), в граници не по-малки от съществуващите широчини по дъното на каналите и евентуално определяне на нови граници въз основа на оценка на възможностите за уширения, съобразени с тенденциите за увеличаване параметрите на съвременните плавателните съдове. Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 1 от 30.7.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, ал. 1, т. 1, б. "а"и „б“ от ЗУТ. Настоящата поръчка цели обезпечаване законосъобразното изпълнение на строителството, чрез оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му. Задълженията на изпълнителя (консултанта) произтичат от ЗУТ и други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството. Възлаганата услуга включва изпълнението на следните дейности: 1. Оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ; 2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно предвиденото в чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, така че да се гарантира изпълнението на строителните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и на Възложителя, включително изготвяне на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ до възложителя и съставяне на Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на чл. 176б, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Наредба № 5 от 28.12.2006 г за техническите паспорти на строежите; 3. Извършване на координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството; 4. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка със съставянето и издаването по време на строителството на всички документи, необходими за въвеждането на строежа в експлоатация в съответствие с действащото българско законодателство; 5. Осъществяване на контрол и съдействие във връзка с оформянето и съгласуването на техническа документация, вкл. издадени актове, за извършени работи и други свързани със строителния процес документи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Услугите, предмет на поръчката, са взаимосвързани и имат за цел да бъдат изпълнени задължителните за строежи първа категория изисквания на чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ за извършване на оценка на съответствието на проектите от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта и на чл. 168, ал. 2 ЗУТ за упражняване на строителен надзор от консултант. По този начин възложителят ще получи ефективно висококвалифицирано консултантско съдействие във връзка с оценяването на съответствието на инвестиционните проекти и осъществяване на надзор по време на изпълнение на строителството. Специфичният характер на хидротехническите съоръжения, което ще бъдат удълбочени, предпоставя комплексно извършване на услугите от един изпълнител, тъй като само по този начин ще се осигури координация на всички участници в проектирането и строителството, както и проследяването на целия процес до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 950000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обществената поръчка надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. б) от ЗОП, което определя изборът на изпълнител да бъде осъществен посредством провеждане на открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор