Версия за печат

01158-2019-0060

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер РД-10-36 от дата 30.12.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: инж. Венцислав Кръстев- експерт в дирекция СРПУЕ, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/349.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва разработването и внедряването на интегрирана информационна платформа, която да осигури наблюдение, защита и реакция на измененията на съпътстващата среда по отношение на замърсяване вследствие разливи на нефтопродукти, което ще доведе до по-голяма предвидимост и безопасност на пристанищната дейност и водния транспорт, да предоставя данни в зависимост от определените чрез анализ параметри и да сигнализира при настъпили събития, които са идентифицирани като рискови, да осигурява възможност за цялостно наблюдение, проследяване на източниците на нефтени разливи и да спомогне за създаване на възможности за борба с разливите. В предметът на поръчката е предвидено също така интеграция на платформата с идентифицираните ИТ системи и/или надграждането им, както и обучаването на потребители на възложителя за работа с нея. Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническото задание, неразделна част от настоящата документация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка, като потенциален бенефициент по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като в рамките на същият ще се финансират и дейностите по настоящата поръчка.. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансирането за нейното изпълнение. В тази връзка на основание чл. 114 от ЗОП, договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен под условие, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделяне на поръчката на обособени позиции не е целесъобразно, предвид факта, че предметът й касае изпълнението на неразривно свързани дейности, чийто резултат е създаването на единна интегрирана информационна платформа за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. В този смисъл разделянето на поръчката на самостоятелни обособени позиции ще доведе до трудности при изпълнението на отделните дейности и ще направи невъзможно изграждането, внедряването и въвеждането в експлоатация на системата като цяло. Считаме, че дейностите по изграждането на информационната система са систематично свързани, като организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта те да се извършат от един изпълнител. В противен случай, координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши не само качественото, но и цялостното изпълнение на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3500000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 133, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Открита процедура) и чл. 20, ал. 1, т. 3, б. „б“ от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Изборът на изпълнител чрез провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП е обусловен от обстоятелството, че същата в най-голяма степен гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, защитава обществения интерес и едновременно с това се насърчава конкуренцията, като се създават равни условия за участие на всички заинтересовани лица. При провеждането на процедурата ще бъдат прилагани принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация; 2. свободна конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор