Версия за печат

01158-2019-0058

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

76. Интериорен и екстериорен дизайн и обзавеждане.


Решение номер 05-05-16 от дата 27.12.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/350.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Обзавеждане и оборудване на сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за изработка и/или, доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от Възложителя интериорен проект. Пълното и детайлно количествено описание на специализираното обзавеждане и оборудване са подробно посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка, приложени към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея. Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на Европейските и международни стандарти (или техни еквиваленти) за безопасност и екологичност.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани. Те ще бъдат извършвани последователно спрямо един и същ обект и естеството им предпоставя да бъдат осъществени от един изпълнител, без да бъдат засегнати принципите на равнопоставеност и свободна конкуренция. Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като това би довело до трудности и невъзможност за изпълнението й.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност на поръчката е до 1 000 000,00 лв. без ДДС и на основание чл.20, ал.1,т. 3,б. "б" от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез „открита процедура”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок, съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов, съгласно Заповед № РД-09-120/28.11.2019 г.

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас