Версия за печат

01158-2019-0059

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер 05-05-17 от дата 27.12.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/351.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Озвучаване и мултимедия за конгресна зала в сграда "Конгресен и научно-изследователски център", Пристанище Бургас”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на най-малко следното технологично оборудване по представената техническа спецификация: Стационарно монтирана фермена конструкция от четиримерни алуминиеви модули 4 метра всеки един, черен цвят – 14 броя; Електроакустична система; Мултимедия; Сценично осветление; Комплексен монтаж, пуск и настройка на системата; Поддръжка и обновяване (актуализиране) на лицензирания софтуер, инсталиран към системите през целия гаранционен срок, от датата на предаване на Възложителя на функциониращо технологично оборудване; Поддръжка на всички компютри и периферни устройства от компонентите на системата през целия гаранционен срок от датата на предаване на Възложителя на функциониращо технологично оборудване; Да осигури необход.обучение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани. Те ще бъдат извършвани последователно спрямо един и същ обект и естеството им предпоставя да бъдат осъществени от един изпълнител, без да бъдат засегнати принципите на равнопоставеност и свободна конкуренция. Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като това би довело до трудности и невъзможност за изпълнението й.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозна стойност на поръчката е до 400 000,00 лв. без ДДС и на основание чл.20, ал.2,т. 2 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез „публично състезание”.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов, съгласно Заповед № РД-09-119/28.11.2019 г.

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение Пристанище Бургас