02538-2019-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/dostavka-na-novi-avtomobili-za-nujdite-na-prok-225.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОПИ-679 от 12.08.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02538-2019-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставка на 6 (шест) броя нови леки автомобили и 2 (два) броя нови пътнически микробуси, за нуждите на Прокуратура на Република България. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставените автомобили през гаранционния срок. Под гаранционно (сервизно) обслужване се разбира задължителната периодична поддръжка на автомобилите (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др., която да се извършва от Изпълнителя през гаранционния срок, за да важи гаранционната отговорност на производителя. Обособени позиции: Поръчката е обособена в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили“; Обособена позиция № 2 „Доставка на пътнически микробуси“


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 109 от 06.11.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „АУТО ФРАНС 3000“ ООД, кв. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, България 1510, София, Тел.: 02 4082679, E-mail: autofrance@autofrance3000.com, Факс: 02 4082679

Интернет адрес/и:

URL: http://www.autofrance3000.com/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на леки автомобили

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

95

ІII.7) Стойност, посочена в договора
146190 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
146190 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Мирослава Емилова Райковска – Горанова
VII.2)
Длъжност: Главен секретар на Администрация на главния прокурор /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-253/25.07.2019 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/