Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. Шести септември № 29, За: Анна Пушкарова, България 1000, София, Тел.: 00359 29823052, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 00359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ - 55 от 14.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция 3 – Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд - 41 от 02.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОЕЛ - 98 ООД, район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 53, България 1164, София, Тел.: 0359 029430566, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 0359 028433216

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

18.04.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
5568.7 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

21.10.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5568.7 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

18.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стилиян Огнянов Кротнев
VII.2)
Длъжност: Директор на ДУССД - МВР оправомощено длъжностно лице със Заповед рег. № 8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи