Версия за печат

00621-2019-0014

BG-Две могили:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 1146 от дата 18.12.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530529

BG323, Община Две могили, Бул. България 84, За: Aйлин Юсеинова, Виетнам 7150, Две могили, Тел.: 08141 9205, E-mail: obshtina@dvemogili.bg, Факс: 08141 9208

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvemogili.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dvemogili-681/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе. Имотът е с площ 4459кв.м и за него има влязъл в сила ПУП-ИПРЗ от 04.01.2010г. с отреждане „За спорт и атракции“. Предвижда се изграждането на нова сграда, съвместяваща следните функции – зала за тенис на маса, фитнес, съблекални, санитарни възли и обслужващи помещения, както и кафе-клуб, който е със самостоятелен вход и обслужващи помещения към него. В проекта са предвидени паркинг за посетители и оформяне на околното пространство с алеи за достъп, пейки, озеленяване и осветление. ПОКАЗАТЕЛИ по ПРОЕКТ: Застроена площ - 850,38 кв.м РЗП - 850,38 кв.м Категория на обекта - пета. Задачите и дейностите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията по настоящата обществена поръчка, както и в приложения към обществената поръчка инвестиционен проект. Важно! На основание чл. 48, ал. 2 от ЗОП, Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение се допълва с думите „или еквивалентно/и"!

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът не може да бъде разделен на обособени позиции, предвид спецификата на поръчката. Възложителят е преценил, че тъй като предметът на поръчката е един строеж по смисъла на издаденото Разрешение за строеж, то не би било целесъобразно разделянето на същата на обособени позиции, последното би се отразило на качеството и логическата взаимообвързаност на проектните работи. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции, тъй като това ще доведе до затруднения при изпълнение и отчитане на работите по обекта. Изпълнението на СМР в обхвата на обществената поръчка е обективно неделим процес и поради следните причини: в обхвата на строежа са включени видове работи, взаимообвързани в общо функционално пространство. За качественото изпълнение на строителството е от изключително значение максимално добрата координация и планиране на строително - монтажните работи. С изготвянето на общ инвестиционен проект, Възложителят се е стремил да постигне функционалност с оглед на бъдещата експлоатация, което е постижимо ако изпълнението се извършва от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1389000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.12.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Божидар Димитров Борисов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Две могили