Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-и Септември № 29, За: Росен Монов, България 1000, София, Тел.: 00359 29824466, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 00359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mvr.bg/dussd.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/0317c0eb-2a79-48c7-beda-ff83ab429f18/dostavka-toneri-konsumativi-pechat-kopirni-pechatashti-ustroistva-poz-6.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 14.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 6 "Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-43 от 08.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АТС-БЪЛГАРИЯ ООД, район Младост, ул. Ана Ахматова № 9, България 1729, София, Тел.: 00359 29752073, E-mail: order@atsbulgaria.com, Факс: 00359 29752285

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства (обособена позиция № 6)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

18.04.2019 г. 

Крайна дата

18.04.2021 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
61529 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.25% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Недоставени количества тонер касети.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
61064.8 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен въз основа на рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стилиян Огнянов Кротнев
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - Министерство на вътрешните работи, оправомощено длъжностно лице съгласно заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г. на министъра на вътрешните работи