Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Ива Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9822671, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mvr.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/dussd/дирекцията/обществени-поръчки-до-22-11-2016-г/обществени-поръчки-открити-след-01-10-2014-г/преглед/обществени-поръчки-открити-след-01.10.2014-г/dostavka-savmestimi-toneri-kons.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 14.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства 1. [TC80] Hewlett Packard LJ 1300 (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. - 2500) бр. 10 2. [TC92] Hewlett Packard LJ 4250 (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. - 10000) бр. 10 3. [TC108] Hewlett Packard LJ P3005 (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. - 6500) бр. 10 4. [TC153] Lexmark E260d (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. - 3500) бр. 15 5. [TC225] Xerox Phaser 3200MFP (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. - 3000) бр. 20 6. [TC226] Xerox Phaser 3250 (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. - 3500) бр. 26 7. [ТС360] Epson AcuLaser M2000D (касета с черен тонер / мин. капацитет бр. копия/стр. – 8000) бр. 20 8. [ТС384] HP - Съвместима тонер касета Q2612A , EP703 бр. 30 9. [ТС460] HP LaserJet P 2055 DN (касета с черен тонер СЕ505Х, мин.капацитет бр. копия - 6500) бр. 2


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-49 от 23.10.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, АТС БЪЛГАРИЯ ООД, район „Младост“, ул. „Ана Ахматова“ № 9, България 1729, София, Тел.: 02 9752073, E-mail: order@atsbulgaria.com, Факс: 02 9752285

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства, по обособена позиция № 6 „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства“ по споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България“, съфинансирано със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

1

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2133.5 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2133.5 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Договорът е сключен въз основа на Рамково споразумение № СПОР-9/18.04.2019 г. на ЦОП - МФ по Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Република България“, съфинансирано със средства за спешно подпомагане в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стилиян Огнянов Кротнев
VII.2)
Длъжност: Директор на Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", оправомощен възложител съгласно заповед № 8121з-1171/21.09.2018 г.