Версия за печат

02711-2018-0131

BG-Тервел:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: инж.Георги Ботев-директор, България 9450, Тервел, Тел.: 0359 57512271, E-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg, Факс: 0359 57512024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlstervel.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlstervel.sidp.bg/zop-2018-16/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ЗОП-2018-16-1 от 05.09.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2018-0131
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка по заявки на следните прогнозни видове и количества хранителни продукти и напитки: 1. Зърнени храни и храни на зърнена основа, Хлебни и тестени изделия – 265 кг.; 2. Месо и месни продукти – 429 кг. 3. Риба, рибни продукти и други морски храни – 42 кг. 4. Мляко и млечни произведения – 215 кг./л. 5. Яйца и яйчни продукти – 300 бр. 6. Масла и мазнини – 75 л. 7. Пресни плодове – 139 кг. 8. Пресни и замразени зеленчуци, Консервирани зеленчуци, Сушени бобови и семена, Гъби – 502 кг./л. 9. Захар и захарни изделия – 65 кг. 10. Кафе, чай, какао – 12 кг. 11. Оцет, сол, подправки – 32 кг./л. 12. Безалкохолни напитки – 300 л. 13. Алкохолни напитки – 290 л.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 041 от 22.10.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG332, ООД ТРИАДА, гр.Тервел, ул. Хан Аспарух № 4, България 9450, Тервел, Тел.: 057 512139, E-mail: triada_2002@abv.bg, Факс: 057 512139

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Ч(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки по заявка на продуктите предмет на договора („Продукти/те“), описани съгласно Техническата спецификация, както и в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, неразделна част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. (1.2) Доставките са по заявка на Възложителя. Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор. (1.3.) Предмет на договора може да бъдат и други артикули хранителни продукти и напитки от посочените в спецификацията групи и предлагани от изпълнителя, но не включени в техническата спецификация поради това че нито вида, нито количеството им може да бъде Страница 2 от 13 предвидено към момента на откриване на процедурата, а и затова, че в данните от НСИ липсва информация за средните им пазарни цени.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

22.10.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7759.1 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

05.12.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
6948.22 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж.Георги Димитров Ботев
VII.2)
Длъжност: Директор