Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Кирил Грънчаров, България 1092, София, Тел.: 02 9220638, E-mail: k.grancharov@mod.bg, Факс: 02 9222969

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-043.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 14.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерството на отбраната


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 12-63/18.09.2019 г. История от 18.09.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОНОС ООД, бул. „Ал. Стамболийски” №84, бизнес сграда Urban Model ет.7, офис 38-39, България 1303, София, Тел.: 02 4217727, E-mail: Y.Stefanova@officemarket.bg, Факс: 02 8221900

Интернет адрес/и:

URL: https://www.officemarket.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс) за нуждите на Министерството на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-7/ 18.04.2019 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
50295.36 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

29.11.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 99.63% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Дружеството не е доставило артикул [TО567] Xerox - касета с черен тонер, продуктов номер: 013R00607, за 3 000 копия (Xerox WorkCentre PE114e) – 1 бр. на стойност 161,72 лева без ДДС, като причина за недоставянето е посочено, че тонерът е спрян от производство.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
50133.64 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

04.12.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова, упълномощен със заповед № ОХ-664/13.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
VII.2)
Длъжност: ИД Директор на дирекция "Отбранителна аквизиция" в Министерство на отбраната.