Версия за печат

00210-2018-0014

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий №3, За: Кирил Грънчаров, България 1092, София, Тел.: 02 9220638, E-mail: k.grancharov@mod.bg, Факс: 02 9222969

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-034.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 14.09.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2018-0014
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 12-64/18.09.2019 г. История от 18.09.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, „Роел 98“ ООД, бул. Христо Смирненски № 53, България 1303, София, Тел.: 02 9430566, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Интернет адрес/и:

URL: https://roel-98.com/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марки Brother (Брадър) и Canon (Канон) за нуждите на Министерството на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-5/ 18.04.2019 г.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

40

ІII.7) Стойност, посочена в договора
61223.35 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

11.11.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
61223.35 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова, упълномощен със заповед № ОХ-664/13.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
VII.2)
Длъжност: ИД Директор на дирекция "Отбранителна аквизиция" в Министерство на отбраната.