Версия за печат

01044-2019-0004

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер АП-03-23-428 от дата 13.11.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120068166

BG424, Областна администрация - Смолян, бул. България 14, За: Ема Миткова - Директор на Дирекция АПО, Ф и УС, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 60181, E-mail: governor@region-smolyan.org, Факс: 0301 62333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.region-smolyan.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/region-smolyan-477/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян през отоплителен сезон 2019-2020г.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва доставка на 35 000 литра Газьол за отопление за нуждите на Областна администрация - Смолян отоплителен сезон 2019-2020г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката включва доставката на един вид стока, която се търгува на стоковата борса, поради което не е възможно разделяне на поръчката на обособени позиции и такова разделяне е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 63304 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от отопление на сградата на Областна администрация - Смолян; обстоятелството, че предмета на доставката спада към стоките, определени по списък, одобрен с Акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите, а именно Постановление № 191 на МС от 29.07.2016г. за одобряване на списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки дава на възложителите, както и с цел по-бързо, ефективно и прецизно изпълнение на поръчката.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Не се изпраща покана за участие, съгласно чл. 64, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП1 жалба може да се подава в 10- дневен срок от публикуване на настоящото решение за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, а именно до ..........................

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.11.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Живков Славов

VIII.2) Длъжност

Областен управител на Област Смолян