Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, За: Виолета Мирчева, България 1092, София, Тел.: 02 9220677, E-mail: v.mircheva@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-015.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ОтбранаІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставката на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за Министерството на отбраната при условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-6/09.03.2018 г. от Централния орган за поръчки.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: УД 11-2 от 03.07.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Мултико 92 ООД, ул. Шандор Петьофи № 25, България 1606, София, Тел.: 0700 20740, E-mail: office@multico.bg, Факс: 02 9718181

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на хартия за офиса, вкл. безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

3

ІII.7) Стойност, посочена в договора
11081.11 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.10.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
11081.11 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

13.11.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Аделина Емилова Николова
VII.2)
Длъжност: И.д. директор на дирекция "Отбранителна аквизиция", упълномощен с МЗ № ОХ-644/13.08.2018 г.