Версия за печат

00104-2019-0014

BG-Мадан:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 71 от дата 31.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000614984

BG424, Кмет на община Мадан, ул. Обединение № 14, За: Росица Волевска- юрисконсулт-експерт OП, България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 0308 98277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.madan.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.madan.bg/currentNews-3762-newitem.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) с наименование: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“. В изпълнение на дейностите по поръчката следва да бъде доставено оборудване за работа в подземна минна изработка, както следва: Акумулаторен електровоз - 1 бр.; Компресор електрически – 1 бр.; Ресивер за компресор – 1 бр.; Скреперна лебедка – 1 бр.; Скреперна кофа – 1 бр.; Вагонетка обръщаема – 1 бр.; Вагонетка руднична – 1 бр.; Вагонетка за доставка – 1 бр.; Вагонетка за превоз на хора – 1 бр.; Пробивни чукове – 2 бр.; Бургии комплект - 1 бр.; Пневматични стойки – 2 бр.; Отбивни чукове /къртачи/ - 2 бр.; Рудничен вентилатор - 1 бр.; Товарачна машина – 1 бр.; Стрелки /макази/ - 6 бр..

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира по проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион” / “Sustainable eco-cultural valorization of mines and quarries sites in the cross-border areа“, с акроним „Terra-Mine“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Договор за субсидия) № B2.6c.21 от 04.07.2019 г. по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за възложителя и за постигане на желания краен резултат. Предмет на обществената поръчка е еднократна доставка на оборудване за работа в подземна минна изработка, която по своята същност и обем позволява изпълнението й от един изпълнител и е икономически неоправдано разделянето й на обособени позиции. Разделянето на процедурата на обособени позиции ще доведе до различно начало и край на изпълнението, а оттам и до необосновано отлагане на изпълнението на поръчката, като това дори би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на изпълнението качествено и в срок. Осъществяването на доставка от един икономически оператор би имало за последствие доставка на оборудване за работа в подземна минна изработка от един и същи вид, което освен всичко останало е предпоставка за постигнати по-изгодни икономически условия и създава улеснения за осъществяване както на гаранционната, така и на извънгаранционната поддръжка. При възлагане на обществената поръчка на един изпълнител ще се постигне максимална сигурност, бързина на изпълнението, което от своя страна, няма до доведе до нарушаване принципа на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 176500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.176 от ЗОП, разпоредбите на Глава XXV от ЗОП се прилагат при възлагане на обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.2 от ЗОП. В случая предвид прогнозната стойност на поръчката е взето решение за възлагането и чрез процедура на "Публично състезание", тъй като не са налице основанията за провеждане на процедура на "Пряко договаряне с определени лица".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Митков Орлов

VIII.2) Длъжност

Временно изпълняващ длъжността кмет на община Мадан, избран с Решение на Общински съвет – Мадан № 770, взето с Протокол № 65 от 16.10.2019 г.