Версия за печат

01599-2019-0006

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер 9 от дата 28.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175451413

BG411, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, ул. Георг Вашингтон № 17, За: Тихомир Мавров, България 1000, София, Тел.: 02 9057506, E-mail: tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg, Факс: 02 9057525

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.inspectoratvss.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/156.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна система


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на нова, неупотребявана компютърна, друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка е за доставка на нова, неупотребявана компютърна и друга офис техника и софтуерни лицензи за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Обществената поръчка се разделена на следните обособени позиции: ОП 1: Доставка на 30 броя компютри и 46 броя монитори ОП 2: Доставка на 20 броя принтери ОП 3: Доставка на 25 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) ОП 4: Доставка на 70 броя софтуерни лицензи за Microsoft Office 2019 Standard и 70 броя клиентски (CAL) лицензи за право на достъп до Microsoft Windows Server и Microsoft Exchange Server ОП 5: Доставка на 5 броя лицензи за (OCR) софтуер и лиценз за софтуер за защита на 120 броя пощенски кутии, закупуване на мрежово оборудване и материали (възлагана директно в съответствие с чл.21 ал.6 ЗОП)

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 119678 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид стойността на поръчката, която попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т.2 ЗОП е избрана именно процедурата по възлагане - публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Тоня Димитрова Тодорова

VIII.2) Длъжност

Експерт с юридическо образование, на основание Заповед № З-106/07.10.2019 г. на главния инспектор