Версия за печат

00496-2019-0138

BG-Хасково:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 26-РД04-0692 от дата 25.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210150560119

BG422, Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Хасково, ул. Патриарх Евтимий №2 ет. 4 стая 166, За: Димитър Владимиров Владимиров, България 6300, Хасково, Тел.: 038 624643, E-mail: haskovo-rdsp@asp.government.bg, Факс: 038 624643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.asp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2611&_pprocou_WAR_asp_delta=10.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива за отопление/черни въглища и/или букови дърва и/или газьол за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г.”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка има за цел извършването на доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Хасково за отоплителен сезон 2019/2020г. Естество, количества и изисквания за доставките: 1. За ДСП-Свиленград, находяща се на адрес: гр. Свиленград, ул. "Бурденис" № 2, са предвидени 4 500,00 литра газьол, като доставката на горивото следва да се осъществи еднократно през 2019г.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка и нейната финансова рамка не предпоставя разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметният обхват, родовата същност на доставката и индикативната финансова рамка на потребностите на възложителя предпоставят избор на публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП - жалба срещу решение за откриване на процедура може да се подаде в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стефан Манахилов Стефанов

VIII.2) Длъжност

Директор на РДСП Хасково и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Пълномощно № РД05-0232/25.09.2019г. на ИД на АСП