Версия за печат

00733-2019-0012

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

47. Медицина


Решение номер 558 от дата 24.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301-62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301-62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация – неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 450801.61 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, необходими за дейността на МБАЛ Д-р Братан Шукеров АД за осъществяване нa лечебните дейности, като прогнозната стойност определя поръчката като открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В случай на удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с 25% от предвиденото количество за обособената позиция за 24 месеца по предложената единична цена, за да обезпечи оставащото време на договора. Прогнозната стойност и количества за период 24 месеца, както и в случай на удължаване на срока на договора - за още 6 месеца, е посочена в приложение „прогнозна стойност“ от документацията за участие. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 450 801,61 лв., в т.ч. 360 641,29 лв. без ДДС за 24 м. и 90 160,32 лв. без ДДС за 6 м. при удължаване на договора.Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество. Посочената прогнозна стойност в раздел IV.7 е за 30 м., като в тази стойност е включена и предвидената опция за удължаване на договора за 6 м.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Марин Димитров Даракчиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор