Версия за печат

00599-2019-0005

BG-гр. Бобов дол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 12-00-164 от дата 24.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000261363

BG415, Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври № 2, За: Силвия Иванова, България 2670, гр. Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-2-zop/a2-0005635.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол за срок от 12 месеца

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол за срок от 12 месеца.Прогнозни количества дизелово гориво - 49000 л, бензин А-95Н - 14000 л, газ пропан бутан - 3500л.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.46, ал.1, изречение второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение да се възложи на един изпълнител. Възложителят мотивира решението си за неразделяне на обществената поръчка с мотив, съществува риск при разделянето изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, а необходимостта от координиране на различни изпълнители би могло сериозно да затрудни и застраши правилното изпълнение на поръчката. Предвид гореизложеното, Възложителят счита, че не е целесъобразно настоящата обществена поръчка да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 132000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите (чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП). Договорът се сключва по правилата на съответната борса (чл.79, ал.4 от ЗОП).

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.5, б."а" от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

24.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Детелина Методиева Борисова

VIII.2) Длъжност

За Кмет на община Бобов дол (съгласно Заповед № 565 /18.09.2019 г.)