01666-2019-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер ФС-18-163 от дата 17.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Иван Кръстев, България 1407, София, Тел.: 02 8147750; 02 8147750, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществена поръчка за доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника е разделена на седем обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудване тип 1 - аналогов телефонен адаптер, комутатори и др. - общо 27 артикула; - Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали - оптична кутия за адаптери, оптичен адаптер и др. - общо 631 артикула; - Обособена позиция № 3 – Електронни компоненти - кондензатори, диоди и др. - общо 610 артикула; - Обособена позиция № 4 – Мрежово оборудване - предпазител за LAN мрежа, 10 GB BASE-T модул, рутер - общо 50 артикула; - Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация - мобилен телефон - общо 3 артикула; - Обособена позиция № 6 – Устройства за комуникация LTE - 5 артикула; - Обособена позиция № 7 – Комуникационно оборудване тип 2 - комуникационен шкаф, комутатор - общо 4 артикула.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 59966.66 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОП, обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор. При отваряне на опаковките и разглеждане на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения на участниците могат да не се представят в запечатан плик. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП във вр. с чл. 7 от ППЗОП Об. поз. № 8 – Аудио аксесоари – общо 46 артикула на стойност 5 350 лв. без ДДС, Об. поз. № 9 – Двойка медиа конвертори, единият от които TEMPEST Level A, на стойност 2 716,67 лв. без ДДС и Об. поз. № 10 – Измервателни los-loss RF-кабели за прецизни измервания в диапазон DC-18 GHz – общо 2 артикула на стойност 6 450 лв. без ДДС ще бъдат възложени по реда валиден за индивидуалните им стойности (директно, по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП).

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на изискванията на чл. 199 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Ненков Ненков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция Национална сигурност (упълномощен за възложител със заповед с рег.№ З-2744/19.09.2019 г. на председателя на ДАНС)