Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317

BG411, Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5, За: Георги Маринов, България 1000, София, Тел.: 02 9301166, E-mail: gmarinov@mh.government.bg, Факс: 02 9301166

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ramkovi-sporazumeniya/dostavka-na-kancelarski-materiali-za-nuzhdite-na-m/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на здравеопазването”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: РД-11-255 от 23.07.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА”, бул. Цариградско шосе № 139, България 1000, София, Тел.: 02 9766896, E-mail: zop@office1.bg, Факс: 02 9766879

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерството на здравеопазването”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.07.2018 г. 

Крайна дата

09.03.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
52945.39 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

07.06.2019 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Договорът е прекратен едностранно с 14-дневно писмено предизвестие от страна на възложителя на основание чл. 25, т. 1 от договора поради системно лошо изпълнение на задълженията от страна на изпълнителя и неспазване на срока за доставка, посочен в чл. 8 от договора.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 43.94% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Предсрочно прекратяване на договора.
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
23263.72 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 36.25 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Начислена е неустойка за закъснение в доставката. Начислената неустойка е постъпила по сметката на Министерство на здравеопазването.

V: Допълнителна информация

Съгласно чл. 8 от договора, срокът за доставка на заявените артикули е до 2 (два) работни дни от подаване на заявката. Поради системно неспазване на срока за доставка, договорът е прекратен предсрочно.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

16.10.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Кирил Миланов Ананиев
VII.2)
Длъжност: Министър на здравеопазването