Версия за печат

02538-2019-0019

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

76. Интериорен и екстериорен дизайн и обзавеждане.


Решение номер ОПИ-760 от дата 09.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

BG411, Прокуратура на Република България - главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Ненко Милев, България 1000, София, Тел.: 02 8036033, E-mail: nmilev@prb.bg, Факс: 02 9633373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.prb.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-proceedura-s-predmet-dostavka-na-ofis--98.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на столове и метални шкафове; Обособена позиция № 2 – Доставка на мека мебел; Обособена позиция № 3 – Доставка на офис мебели; Обособена позиция № 4 – Доставка на градинска мебел.“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката има за цел да осигури доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Доставка на столове и метални шкафове; Обособена позиция № 2 – Доставка на мека мебел; Обособена позиция № 3 – Доставка на офис мебели; Обособена позиция № 4 – Доставка на градинска мебел. Обем и количество: Обособена позиция № 1: 1.Стол магистратски – 230 бр.; 2.Посетителски стол – 5 бр.; 3.Стол еко кожа – 6 бр.; 4.Стол еко кожа – 40 бр.; 5.Посетителски стол - 200 бр.; 6.Стол градински PVC - 24 бр.; 7.Стол трапезен – 40 бр.; 8.Метални шкафове – 25 бр. Обособена позиция № 2: 1.Холна гарнитура-диван тройка и два фотьола – 1 бр.; 2. Диван с един фотьойл – 2 бр.; 3. Диван с два фотьойла – 4 бр.; 4. Канапе двуместно без подлакътници с допълнителни възглавници на облегалката - 2 бр.; 5. Дивани двойка и 2 бр. фотьойли – 2 бр.; 6. Дивани двойка и 1 бр. фотьойл – 1 бр.; 7. Фотьойли – 3 бр. Обособена позиция № 3: 1.Маса трапезна - 10 бр.; 2.Бюро - 8 бр.; 3.Помощно бюро - 2 бр.; 4.Помощно бюро - 9 бр.; 5.Свързващ модул - 7 бр.; 6.Контейнер със заключване - 20 бр.; 7.Гардероб двукрилен - 2 бр.; 8.Надстройка - 4 бр.; 9.Секция стелаж 3/5 - 1 бр.; 10.Етажерка с врати - 3 бр.; 11.Етажерка - 1 бр.; 12.Маса холна - 12 бр.; 13.Секционен шкаф - 1 бр.; 14.Гардероб двукрилен с надстройка - 2 бр.; 15.Гардероб двукрилен с надстройка - 2 бр.; 16.Холна маса - 5 бр.; 17.Тоалетка с огледало и стол - 1 бр.; 18.Рафт - 1 бр.; 19.Комплект шкафове - 1 бр.; 20.Комплект кухненски шкафове - 1 бр. Обособена позиция № 4: 1. Градински чадър с основа - квадрат - 13 бр.; 2. Градински чадър с основа - кръгъл - 40 бр.; 3. Шезлонги - 20 бр.; 4. Градинска мебел –комплект маса и 4 стола - 2 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 114200 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 142500 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 6 (шест) обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – Доставка на столове и метални шкафове; 2. Обособена позиция № 2 – Доставка на мека мебел; 3. Обособена позиция № 3 – Доставка на офис мебели; 4. Обособена позиция № 4 – Доставка на метални каси; 5. Обособена позиция № 5 – Доставка на кухненско обзавеждане; 6. Обособена позиция № 6 – Достовка на градинска мебел. Общата стойност на обществената поръчка по шестте обособени позиции е в размер общо на 142 500 лв. (сто четиридесет и две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – 69 000 лв. (шестдесет и девет хиляди лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 2 – 19 300 лв. (деветнадесет хиляди и триста лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 3 – 19 000 лв. (деветнадесет хиляди лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 4 – 22 700 лв. (двадесет и две хиляди и седемстотин лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 5 – 5 600 лв. (пет хиляди и шестстотин лева) без включен ДДС; - Обособена позиция № 6 – 6 900 лв. (шест хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС; Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, Прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, представлява 48,42 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2, представлява 13,54 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 3, представлява 13,33 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 4, представлява 15,93 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 5, представлява 3,94 % от общата стойност на поръчката. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 6, представлява 4,84 % от общата стойност на поръчката. Прогнозните стойности на обособени позиции № 4 и № 5 са под 156 464 лв. и общата им стойност не надвишава 20% от прогнозната стойност на поръчката. Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 4 и № 5 е под 30 000 /тридесет хиляди/ лева, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции № 4 и № 5 ще се възложат по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане. Обособени позиции № 4 и № 5 не са включени в предмета на настоящата процедура. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, остатъчната стойност (явяваща се прогнозната стойност на настоящата поръчка), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, се възлага чрез провеждане на открита процедура по ЗОП.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 9 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мирослава Емилова Райковска – Горанова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на Администрация на главния прокурор /Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-249/25.07.2019 г. на г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България/