Версия за печат

01599-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

31. Информационни и комуникационни технологии


Решение номер 8 от дата 03.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 175451413

BG411, Инспекторат към Висшия съдебен съвет, ул. Георг Вашингтон № 17, За: Тихомир Мавров, България 1000, София, Тел.: 02 9057506, E-mail: tihomir.mavrov@inspectoratvss.bg, Факс: 02 9057525

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.inspectoratvss.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/165.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: съдебна власт


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Разработване и внедряване на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации за нуждите на ИВСС

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е разработването на електронен публичен регистър на декларации за обстоятелства, свързани с предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и имуществени декларации. Поръчката се реализира чрез изпълнение на следните дейности: 1. Анализ на текущото състояние; 2. Определяне на потребителските изисквания; 3. Изготвяне на детайлна спецификация (системен проект); 4. Разработване на софтуерното решение; 5. Тестване на разработеното софтуерно решение; 6. Внедряване на софтуерния продукт; 7. Документиране на разработения софтуерен продукт; 8. Обучение на потребителите; 9. Гаранционна поддръжка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект "Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната власт", финансиран по Договор № BG05SFOP001-3.001-0016-C01/17.07.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съдържанието на дейностите и съществуващата взаимосвързаност между тях, не предпоставя възможността от изпълнението им чрез разделяне предмета на поръчката на отделни позиции. В конкретния случай не може да се счете, че дейностите могат да бъдат обособени до степен, позволяваща включването им в предмета на самостоятелни договори. На следващо място изпълнението на поръчката без разделяне на обособени позиции ще гарантира постигане на оптимален резултат и ще предотврати евентуална липса на кохерентност между резултатите, постигнати вследствие изпълнението на отделните дейности. Също така възлагането на обществената поръчка на един изпълнител ще гарантира постигането на оптимален процес на управление на целия договор и един отговорен изпълнител за дейностите в пълен обем, което предвид комплексния им характер следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. Предвид горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно, би се отразило негативно на ефективността при изпълнението и не би способствало за ограничаване на рисковете, обичайно съпровождащи реализацията на проекти (договори).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 279002.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е под стойностният праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" ЗОП, но с цел недопускане на разделянето на възлагането на две и повече поръчки с идентичен или сходен предмет, известни на възложителя към момента, в който са стартирали действията по възлагането на настоящата обществена поръчка, са налице условията за провеждане на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подаде в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Теодора Ангелова Точкова

VIII.2) Длъжност

Главен инспектор на ИВСС