Версия за печат

02716-2019-0132

BG-село Горно Сахране:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

53. Растениевъдство


Решение номер РД-10-401 от дата 03.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540122

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСВТО МАЗАЛАТ, ул. Опълченска №1 A, За: инж. Андон Кондузов, България 6151, село Горно Сахране, Тел.: 0885 002285, E-mail: dlsmazalat@uidp-sliven.com, Факс: 04357 2242

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsmazalat.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3471.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и управление на гори - държавна собственост


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП подробно описани в техническата спецификация към документацията.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съгласно чл.46, ал.1 от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се извършва от един Изпълнител/Доставчик.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение РД-10-252/26.06.2018 г. на Директора на ТП ДЛС "Мазалат" е открита процедура с предмет:"Доставка на фуражи, вкл. слама, фураж, фуражни растения – сено, люцерна и готови храни за животни и птици по обособени позиции: „Обособена позиция 1: Доставка на фураж и готови храни ” и Обособена позиция 2: Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др.” . В частта си за обособена позиция 1:"Доставка на фураж и готови храни" има избран изпълнител. За Обособена позиция 2: Доставка на фуражни растения – сено, люцерна, слама и др.” няма подадени оферти и същата е прекратена с Решение № РД-10-343/16.08.2019г. Мотивите за прекратяване са: не е подадена нито една оферта, поради което процедурата следва да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при провеждането на открита процедура не са подадени оферти, или заявления за участие. Предвид изложеното са налице основанията на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

До Г-н Марин Стефанов "Зенит Марин Стефанов" ЕТ, гр. Пловдив, ул. "Албена" № 11 ЕИК 825215890 До Г-н Георги Балев ЕТ „Георги Балев - БЕГЕ“, ЕИК: 123029389 Седалище и адрес на управление: Гр. Стара Загора6000, бул. „Патриарх Евтимий” № 156, вх.А, ап.2 До Г-н Златка Стефанова " Стефанови 2015" ЕООД, гр. Пловдив, ул. "Албена" № 11 ЕИК 203417780

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: РД-10-252 от 26.06.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02716-2019-0095

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договарянето ще се проведе на 15.10.2019 г. от 14:00 часа в Административната сграда на Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Мазалат”, адрес: с. Горно Сахране, пощенски код 6151, ул.“Опълченска“ №1 А, обл. Стара Загора

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т. 5 от ЗОП жалбата може да се подава в десет дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура по договаряне без предварително обявление, чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димчо Динев Радев

VIII.2) Длъжност

Директор